Înregistrarea modificărilor

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat

 

 

Înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat  al persoanelor juridice se efectuează în condiţiile prevăzute la art.16 din Legea 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. În termen de 30 de zile de la data adoptării deciziei de modificare a actelor de constituire sau de modificare a datelor înscrise în Registrul de stat, persoana juridică este obligată să depună documentele necesare pentru înregistrarea modificărilor la structura teritorială a Î.P.”Agenţia Servicii Publice”. În cazul reorganizării persoanei juridice, termenul de depunere a documentelor pentru înregistrarea modificărilor este de 30 de zile după expirarea a o lună de la publicarea avizului privind reorganizarea. Încălcarea termenului din motive neîntemeiate atrage după sine refuzul înregistrării modificărilor operate în actele de constituire sau în datele înscrise în Registrul de stat.

Pentru înregistrarea modificărilor operate în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, solicitantul prezintă la structura teritorială a Î.P.”Agenţia Servicii Publice” actele specificate la art.17 din Legea 220/2007:

a) cererea de înregistrare a modificărilor, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind modificarea actelor de constituire şi a datelor înscrise în Registrul de stat;

c) actul adiţional cu privire la modificarea actelor de constituire;

d) documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare a modificărilor.

Persoanele juridice cu investiţii străine, pe lîngă acestea, vor depune şi:

a) extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;

b) actele de constituire ale persoanei juridice străine;

     Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, precum şi a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Serviciul înregistrare a unităţilor de drept nu este în drept să înregistreze modificările operate în actele de constituire ale unei persoane juridice în cazul în care există un act de interzicere în privinţa ei, emis de instanţa de judecată ori de organul de drept competent.

      Plata pentru înregistrarea modificărilor operate în documentele de constituire şi în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi condiţiile prevăzute la art.4 din Legea 220/2007.