Înregistrarea persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali

Reguli comune pentru înregistrarea persoanelor juridice

Reglementare normativă: art.2, art.5, art.7-15 din Legea 220/2007, art.55-67 din Codul Civil.

Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, filialelor şi reprezentanţelor acestora, la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

 Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă:

 • buletinele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
 • cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţie de forma juridică de organizare, în două exemplare;
 • avizul Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare - pentru societăţile de asigurare, fondurile nestatale de pensii şi asociaţiile de economii şi împrumut;
 • documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

 

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa:

 1. extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial;
  1. actele de constituire ale persoanei juridice străine.

Documentele enumerate la pct. 1-2 se prezintă în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba de stat.

 Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.

Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., României, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, Slovaciei, Azerbaidjan, Turciei, Ungariei cu care Republica Moldova a încheiat tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.

Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba de stat şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.

La înscrierea în registrul de stat al persoanelor juridice a datelor despre persoana juridică se va verifica:

1.  denumirea persoanei juridice;

2.  fondatori, persoane fizice:

   • buletinele de identitate;
   • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;
   • cetăţenii străini şi apatrizii, care au intrat în Republica Moldova pe un termen de pînă la 90 de zile, prezintă copiile actelor de identitate naţionale ale acestora, care urmează să conţină menţiunea Poliţia de Frontieră cu privire la trecerea frontierei de stat;
   • cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile urmează să prezinte şi permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi;

3.  administratori, persoane fizice:

   • buletinele de identitate;
   • administratorul cu cetăţenie străină prezintă copia paşaportului, care urmează să conţină menţiunea Poliţia de Frontieră cu privire la trecerea frontierei de stat;
   • cetăţenii străini şi apatrizii care au intrat în Republica Moldova pe un termen de peste 90 de zile urmează să prezinte şi permisele de şedere sau buletinele de identitate pentru apatrizi;

4.  fondatori persoane juridice:

 • la constituirea unei noi persoane juridice - decizia fondatorilor,
 • dacă pe numele ei au fost înregistrate anterior întreprinderi care au datorii la bugetul public naţional sau care nu funcţionează şi nu au fost lichidate în modul stabilit de lege;

5.  împuterniciţi – procura specială şi autentică;

6.  pentru obiectul de activitate – se va utiliza „Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei” (CAEM) şi Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător. Genurile de activitate prevăzute la art.10 alin.3 al Legii 845/1992 se exercită în mod exclusiv de către întreprinderile de stat.

7.  sediul persoanei juridice - să fie real, ceea ce impune existenţa unui imobil sau spaţiu din imobil clar determinat pe care persoana juridică îl deţine legal în folosinţă sau proprietate; proprietarul imobilului să fie cunoscut şi să accepte faptul că persoana juridică foloseşte adresa sa în calitate de sediu; datele cu privire la adresa sediului să nu fie nedeterminate şi inexistente;

8.  documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează, după caz, următoarele documente:

 • decizia organului înregistrării de stat;
  • actele de constituire;
  • extrasul din Registrul de stat;
  • ştampila.

 Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice este considerat şi cod fiscal.

 Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

  

 

Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali

 Reglementare normativă: art.28-31 din Legea 220/2007.

Întreprinzător individual este persoana fizică, cu capacitate deplină de exerciţiu, cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzător, în nume şi pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică şi este înregistrat în modul stabilit de lege.

 Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, se efectuează în zi lucrătoare în termen de 24 de ore, care se calculează din ziua lucrătoare imediat următoare celei în care au fost prezentate documentele necesare înregistrării. Înregistrarea de stat a întreprinzătorilor individuali, efectuată la cererea solicitantului poate fi efectuată în regim de urgenţă timp de 4 ore.

Întreprinzătorul individual se prezintă în raporturile juridice civile ca persoană fizică, însă asupra activităţii de întreprinzător se aplică regulile care reglementează activitatea persoanelor juridice cu scop lucrativ, dacă din lege sau din esenţa raporturilor juridice nu rezultă altfel. Întreprinzătorul individual este în drept să practice orice activitate neinterzisă de lege.

 Pentru înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual, la structura teritorială a organului înregistrării de stat în a cărei rază de desevire se află domiciliul fondatorului, se depun următoarele documente:

 

 1. cererea de înregistrare, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 2. buletinul de identitate al fondatorului;
 3. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

La înregistrarea de stat se verifică identitatea şi capacitatea de exerciţiu ale persoanei fizice.

Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual nu se admite în cazul în care:

 

 1. persoana fizică este deja înregistrată în calitate de întreprinzător individual;
 1. persoana respectivă este lipsită, prin hotărîrea instanţei de judecată, de dreptul de a practica activitate de întreprinzător;
 2. în cazul în care pe numele persoanei au fost înregistrate anterior întreprinderi care nu funcţionează şi care nu au fost lichidate în modul stabilit de lege sau care au datorii la bugetul public naţional.