Înregistrarea radierii persoanelor juridice și încetarea calității de întreprinzător individual

Dizolvarea persoanelor juridice şi radierea din Registrul de stat

Reglementare normativă: art.23-27 din Legea 220/2007 şi art.86-101 din Codul Civil, art.34-36 din Legea 845/1992.

Procedura de lichidare a persoanei juridice presupune două etape:

 1. dizolvarea persoanei juridice şi deschiderea procedurii de lichidare (cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare);
 2. radierea persoanei juridice din Registrul de stat.

 Dizolvarea persoanei juridice poate fi: voluntară sau forţată.

 

Dizolvarea voluntară

 Dizolvarea voluntară are loc în temeiul:

 

 • expirării termenului stabilit pentru durata ei;
 • hotărîrii organului ei competent;
 • faptului că persoana juridică cu scop nelucrativ sau cooperativa nu mai are nici un participant;
 • altor cauze prevăzute de lege sau de actul de constituire.

La apariţia unuia din aceste temeiuri de lichidare, organul care a adoptat o astfel de hotărîre, stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, în acelaşi timp, va numi şi un lichidator sau o comisie de lichidare, care va efectua lichidarea persoanei juridice.

 Conform prevederilor art. 90 C.Civ., lichidatorul persoanei juridice poate fi orice persoana fizică majoră cu capacitate deplină de exerciţiu care are cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliază pe teritoriul ei. Prin lege, pot fi stabilite condiţii suplimentare pentru persoana lichidatorului.

 În termen de 3 zile de la numirea sa, lichidatorul notifică desemnarea sa organului înregistrării de stat care a efectuat înregistrarea persoanei juridice şi, pentru înscrierea datelor în Registrul de stat, depune următoarele documente:

 • cerere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărîrea de desemnare în calitate de lichidator.

 În cazul desemnării mai multor lichidatori cu dreptul de reprezentare în comun a persoanei juridice (dacă actul de constituire nu prevede altfel), în Registrul de stat se vor înscrie şi datele acestora.

 În cazul în care organul competent al persoanei juridice sau instanţa de judecată desemnează mai mulţi lichidatori (comisia de lichidare), în Registrul de stat se va consemna datele tuturor lichidatorilor.

 Dacă organul competent al persoanei juridice sau instanţa de judecată nu desemnează lichidatorul, la data dizolvării persoanei juridice, administratorul acesteia devine lichidator.  

Dizolvarea persoanei juridice are ca efect deschiderea procedurii de lichidare, cu excepţia cazurilor de fuziune şi dezmembrare ce au ca efect dizolvarea, fără lichidare.

 Organul înregistrării de stat, la înregistrarea dizolvării persoanei juridice, consemnează în Registrul de stat menţiunea "în lichidare". Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea dizolvării persoanei juridice şi consemnează în Registrul de stat informaţia respectivă. Din acest moment se interzice participarea persoanei juridice în lichidare în calitate de fondator (asociat) al altei persoane juridice.

Lichidatorul publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, un aviz despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 zile îl informează pe fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a creanţelor. Termenul limită de înaintare a creanţelor, prevăzut de legislaţie este de 2 luni de la data avizului publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. În hotărîrea de lichidare poate fi prevăzut şi un termen mai lung, dar care nu va depăşi 4 luni. În cazul în care, lichidatorul respinge creanţa, creditorul are dreptul, sub sancţiunea decăderii, în termen de 30 de zile de la data cînd a fost informat despre respingerea creanţei, să înainteze o acţiune în instanţa de judecată.

În cazul în care după deschiderea procedurii de lichidare persoana juridică renunţă la radiere, urmează să prezinte pentru înregistrare următoarele documente:

 • cererea de renunţare la dizolvare;
 • hotarîrea de renunţare la dizolvare;
 • copia de pe avizul privind renunţarea la dizolvare, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Radierea persoanelor juridice din Registrul de stat

După repartizarea activelor nete lichidatorul persoanei juridice trebuie să depună la organul înregistrării de stat cererea de radiere la care se vor anexa următoarele actele:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • bilanţul de lichidare şi planul de repartizare a activelor, aprobate de organul sau instanţa de judecată care a desemnat lichidatorul.

 La radierea persoanei juridice din Registrul de stat, se verifică publicarea de către persoana juridică a avizului de lichidare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Structura teritorială a organului înregistrării de stat verifică dacă persoana juridică are datorii la bugetul public naţional.

 Pînă la depunerea documentelor privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică în lichidare este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat.

 În cazul în care este în vigoare hotărîrea instanţei de judecată privind lichidarea şi radierea persoanei juridice din Registrul de stat, depunerea documentelor prevăzute mai sus nu este necesară.

 În cazul lichidării persoanei juridice în baza hotărîrii instanţei de judecată privind încetarea procesului de insolvabilitate şi, respectiv, dispunerea lichidării agentului economic, organul înregistrării de stat va radia debitorul din Registrul de stat în baza hotărîrii judecătoreşti, prezentată de administratorul autorizat.

 În cazul parvenirii unei hotărîri a instanţei de judecată cu privire la radierea unei persoane juridice din Registrul de stat şi, în urma verificării datelor, se va constata că persoana juridică în cauză dispune de filiale sau reprezentanţe, atunci în baza hotărîrii nominalizate, organul înregistrării de stat va radia filiala sau reprezentanţa, iar mai apoi întreprinderea-mamă, în privinţa căreia a fost emisă hotărîrea de judecată.

În cazul în care persoana juridică nu dispune de active, lichidatorul depune cererea de radiere a persoanei juridice din Registrul de stat după expirarea termenului de înaintare a creanţelor de către creditori şi după aprobarea bilanţului de lichidare.

 La radierea întreprinderii de stat şi întreprinderii municipale se va verifica existenţa raportului de evaluare întocmit de evaluator, conform cerinţelor prevăzute la art.11 al Legii nr.989/2002.

Persoana juridică se consideră lichidată din momentul adoptării deciziei de radiere din Registrul de stat.

Pentru radierea din Registrul de stat a filialelor şi reprezentanţelor, la organul înregistrării de stat se depun următoarele documente:

 • cererea de radiere, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
 • hotărîrea organului competent al persoanei juridice care a constituit filiala sau reprezentanţa.

 În baza actelor nominalizate filiala sau reprezentanţa urmează a fi radiată din Registrul de stat, întreprinderea mamă urmînd a efectua ulterior modificările în actele sale de constituire în vederea excluderii acesteia. La radierea filialelor nu este stabilit un termen de prezentare a creanţelor de către creditori, astfel primirea cererii de radiere se efectuează la adresarea solicitanţilor.

 Radierea filialelor şi reprezentanţelor persoanelor juridice străine se efectuează în conformitate cu prevederile stabilite pentru radierea persoanei juridice autohtone.

  

 

Încetarea calităţii de întreprinzător individual

 Activitatea întreprinzătorului individual încetează:

 

 • la cererea întreprinzătorului individual, în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional;
 • prin hotărîrea instanţei de judecată;
 • în cazul decesului;
 • în alte temeiuri stabilite de legislaţie.

 Structura teritorială a organului înregistrării de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor menţionate mai sus, adoptă decizia de radiere.

 Activitatea întreprinzătorului individual se consideră încetată din momentul radierii acestuia din Registrul de stat.