Înregistrarea suspendării activității persoanelor juridice

Reglementare normativă: art.30 din Legea 845/1992, art.18 din Legea 220/2007.

Persoana juridică la decizia fondatorului/adunării generale, poate să îşi suspende temporar activitatea, pe o perioadă care să nu depăşească 3 ani, în cazul în care nu are datorii faţă de bugetul public naţional, precum şi faţă de alţi creditori.
Decizia fondatorului/ adunării generale privind suspendarea activităţii persoanei juridice, cu indicarea termenului suspendării, se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Persoanele responsabile de suspendarea activităţii întreprinderii sînt obligate, cu o lună înainte de publicarea avizului, să informeze în scris despre aceasta creditorii întreprinderii, care în termen de o lună de la publicarea avizului respectiv sunt în drept să înainteze întreprinderii şi structurii teritoriale a organului înregistrării de stat creanţele lor.
Pe perioada suspendării activităţii întreprinderii este interzisă desfăşurarea oricăror activităţi de întreprinzător.
Fondatorul/adunarea generală poate oricînd anula decizia de suspendare a activităţii, solicitînd organului înregistrării de stat să introducă în Registrul de stat al întreprinderilor menţiunea privind reluarea activităţii întreprinderii.

 

Înregistrarea suspendării activităţii se va efectua cu condiţia:

    1. prezentării de către fondator a certificatelor de la instituţiile financiare privind închiderea convenţională a conturilor;
    2. predării ştampilelor spre păstrare la structura teritorială a organului înregistrării de stat;
    3. expirării termenului de înaintare a creanţelor de către creditori.

 

Pentru înregistrarea suspendării(reluării) activităţii la structura teritorială a organului înregistrării de stat se prezintă următoarele documente:

a) cererea de înregistrare a suspendării sau reluării activităţii, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;

b) hotărîrea organului competent al persoanei juridice privind suspendarea sau reluarea activităţii;

c) actele de constituire;

d) copia avizului de suspendare sau reluare a activităţii persoanei juridice, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

e) certificatul, eliberat de inspectoratul fiscal teritorial, prin care se confirmă lipsa datoriilor faţă de bugetul public naţional la situaţia din data adoptării deciziei de suspendare a activităţii,


După expirarea termenului de suspendare înregistrat, persoana juridică se consideră că şi-a reluat activitatea.

 

Plata pentru înregistrarea modificărilor operate în datele înscrise în Registrul de stat se efectuează în modul şi condiţiile prevăzute la art.4 din Legea 220/2007.